33 முடிவுரை

இந்த நூலில் HTML4, HTML5 அகியவற்றின் அடிப்படைகளை மட்டுமே பார்த்துள்ளோம்.

இன்னும் இந்த நூலில் எழுதப் படாதவை பல. அவற்றை வாசகர்கள் இணையத்தில் தேடி, அறிந்து கொள்ள இந்த நூல் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் என நம்புகிறேன்.

 

பின்வரும் இணைப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 

www.w3schools.com/html/default.asp

 

http://howtocodeinhtml.com/

 

http://www.geekchamp.com/html5-tutorials/introduction

 

 

HTML உடன் Cascading Style Sheets (css) மற்றும் Javascript ஐயும் கற்று, சிறந்த இணையதளங்களை உருவாக்கி மகிழுங்கள் !

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

எளிய தமிழில் HTML by து. நித்யா is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.