உதாரணங்கள்

இந்த நூலில் உள்ள HTML உதாரணங்கள் யாவும் https://github.com/tshrinivasan/html-tamil-book-codes இங்கே உள்ளன.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

எளிய தமிழில் HTML by து. நித்யா is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.